قاضی

نویسنده : ❤✿Melika .m✿❤
پروردگارا...
قاضــــ⚖ــــے تویی
ڪمک ڪن هیچوقت قضاوت نڪنیم..

دلے ڪہ میشڪنیم ارزان نیستدیدگاه ها : ثابت گلم⬆
آخرین ویرایش: - -