اسم اول دوم  سوم چهارمپنجم  ششم هفتم هشتم نهم دهممجموع 
صدف حذف شد
 ملکه 10 10 6        
 پناه 9 10 10        
 مهرگان10حذف شد
       
فاطمه حذف شد           
 فاتیما 10         
 ملیکا 10 9 10        
 قلب 10 7         
 بارانا 10 10         
 روژان 9 9         
 غزل  7 10 10        
 سارا 10 9 10        
 رویا حذف شد            
 ارورا 910  8        
 شیشی 10 10 9        
 ریما 9 9 6        
 هلیا 10 9 10        
 زهرا 9 10         
 مائو 10 7