تبلیغات
اِکیپـ دُخمـلـآ - ✘♥جــدول امــتیاز♥✘
 اسم مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم مرحله پنجم مرحله ششم مرحله هفتم مرحله هشتم مرحله نهم مرحله دهم مجموع
 ملیکا109/599999 8/5 8/5 10 91/5
پناه9 10 9 10 حذف      
 آیلین98/510 8 7 7 8 7 8 حذف 
 مائو9101010 8/5 10 9/5 10 10 9 96
 فاتیما78/5109حذف
ستایش78/5حذف        
دریا9 8/5 8 10 9 حذف     
پریا 710 8 10 7/5 9 8/5 9/5 8 85/5
هانی108/57/5 7/5 10 9/5 9 8/5 9 9/5 89
رسویدا9107/5حذف
 ایزابل107/57/5 7 حذف      
 کاتسیا10 8/5 7 8 حذف      
کاترین109710حذف  
غــزل1010899 9 8/5 8/5حذف  
 صدف7/5 7/5 8 حذف       
نیایش99/5حذف